Cutie, Premier Vinaroll đạt top 20 sản phẩm Vàng 2020