• GVS Jumbo cuộn Cutie 700g

      ‼ #JumboVinaRoll, #JumboCutie được sản xuất trên dây chuyền hiện đại của NTPM. ‼Jumbo Cuộn NTPM An toàn – vệ sinh – Tiện lợi – Đa chức năng. ‼Với sự tiện lợi, tính tiết

  • GVS Jumbo cuộn Premier Vinaroll 700g

    Jumbo cuộn Premier Vinaroll 700g nguyên chất …………………………………..‼ #JumboVinaRoll, #JumboCutie được sản xuất trên dây chuyền hiện đại của NTPM. ‼Jumbo Cuộn NTPM An toàn – vệ sinh – Tiện lợi – Đa chức năng. ‼Với

  • GVS Jumbo cuộn Premier Vinaroll 600g nguyên chất

      ‼ #JumboVinaRoll, #JumboCutie , Premier Vinaroll 600g được sản xuất trên dây chuyền hiện đại của NTPM. ‼Jumbo Cuộn NTPM An toàn – vệ sinh – Tiện lợi – Đa chức năng. ‼Với sự