06/10/2016

Các chứng nhận quốc tế của tập đoàn NTPM

img6

HACCP Cert – 27 June 2016 Colour

 

img6 (1)

NTPM_UKAS ISO 14001 – 25 May 2014

img6 (2)

NTPM_UKAS ISO 9001 – 03 Jun 2014